In dit artikel worden de algemene voorwaarden voor het gebruik van de diensten van TOP-Hockey.nl beschreven.

a. Bereik van de voorwaarden

Voor deelname aan TOP-Hockey.nl zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Abonnees, die zich hebben aangemeld voor TOP-Hockey.nl verklaren de diensten van TOP-Hockey.nl te gebruiken in overeenkomst met deze voorwaarden. Iemand wordt als abonnee aangemerkt, indien hij of zij zich via de site heeft geregistreerd. Na registratie is de abonnee abonnementsgeld verschuldigd.

b. Voorwaarden voor de aanmelding

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van TOP-Hockey.nl moet u als abonnee bij TOP-Hockey.nl geregistreerd staan. Iedereen, die het aanmeldingsformulier volledig en waarheidsgetrouw invult, kan abonnee worden. De abonnee is verplicht om de aanmeldingsgegevens actueel te houden. De gegevens moeten door de abonnee geheim worden gehouden. De abonnement en de daarmee verbonden diensten van TOP-Hockey.nl mogen uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijk gebruik en zijn strikt persoonlijk.
TOP-Hockey.nl zal ten aller tijden de privé-sfeer van de abonnee moeten respecteren. Persoonsgebonden gegevens die na aanmelding bij TOP-Hockey.nl bekend zijn worden door TOP-Hockey.nl alleen gebruikt met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

c. Voorwaarden voor betaling

De kosten die aan het gebruik van de diensten van TOP-Hockey.nl verbonden zijn, worden voortijdig bij registratie vermeld. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van TOP-Hockey.nl moeten deze kosten vooraf worden voldaan.
Bij het eventueel voortijdig beëindigen van een betaald abonnement wordt geen restitutie verleend op reeds betaalde of in behandeling zijnde abonnementskosten.
TOP-Hockey.nl behoudt zich het recht toe de abonnementskosten te verhogen. Bij een verhoging van meer dan 5% (per maand) worden de abonnees in de gelegenheid gesteld het abonnement stop te zetten.

d. Opzegging van het abonnement

Iemand wordt als abonnee aangemerkt, indien hij of zij zich via de site heeft geregistreerd. Na registratie is de abonnee abonnementsgeld verschuldigd.
Alle abonnementen worden niet automatisch verlengd. De abonnee kan er zelf voor kiezen om het abonnement te verlengen of een ander abonnement te kiezen. De abonnee kan een abonnement verlengen of vernieuwen via de account pagina (na het inloggen) of door eerst contact op te nemen met admin@top-hockey.nl. Via de mail wordt beschreven hoe de abonnee een abonnement kan verlengen of vernieuwen.
Abonnementen lopen vanzelf af en het is niet nodig om een abonnement stop te zetten. Wanneer de abonnee zijn of haar account wil opzeggen kan dat door contact op te nemen met admin@top-hockey.nl. De voorwaarden van opzegging zijn vooraf aan de abonnee bekend gemaakt middels de algemene voorwaarden.

TOP-Hockey.nl behoudt zich het recht voor het contract met de abonnee op ieder tijdstip, per direct en zonder opgave van reden op te zeggen en de toegang te weigeren tot (een gedeelte van) de diensten.
TOP-Hockey.nl zal dit privilege toepassen wanneer de abonnee zich niet aan het toepasselijk recht en aan deze algemene voorwaarden houdt.
TOP-Hockey.nl behoudt zich het recht om het contract met de abonnee bij oneigenlijk gebruik en/ of misbruik van de abonnementsvorm(en) het per direct op te zeggen en de toegang te weigeren of een herberekening van de abonnementskosten door te voeren.
Wanneer de opzegging van kracht is heeft TOP-Hockey.nl het recht om alle gegevens te wissen die de abonnee in het netwerk van TOP-Hockey.nl heeft geplaatst of ontvangen. Bij eventueel voortijdig beëindigen van een betaald abonneemaatschap wordt geen restitutie verleend op reeds betaalde of in behandeling zijnde abonnementsgelden.

e. Bescherming van materiaal door de auteurswet

Alle software, foto’s, teksten en ander materiaal van de TOP-Hockey.nl website, is beschermd door de auteurswet. Het downloaden en gebruiken van materiaal, dat door TOP-Hockey.nl of door derden ter beschikking wordt gesteld en beschermd door de auteurswet, is uitsluitend toegelaten voor het privé gebruik van de abonnees, onder voorwaarde dat dit gebeurt in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen en van deze voorwaarden. De materialen op een andere manier onder elektronische of andere vorm in een ander dataformaat omzetten of op welke andere manier dan ook benutten is verboden. Buiten dit bereik namaken, kopiëren, verveelvoudigen, publiceren, verkopen of commercieel benutten van dit materiaal door abonnees is niet toegestaan.

f. Uitsluiting van borgstelling/beperking van de aansprakelijkheid

De abonnee maakt op eigen risico gebruik van de diensten van TOP-Hockey.nl. TOP-Hockey.nl is niet aansprakelijk voor het ter beschikking staan van deze diensten op ieder tijdstip, zonder onderbreking, op tijd, betrouwbaar en zonder fouten. TOP-Hockey.nl is enkel verantwoordelijk voor schade die voor de abonnee ontstaat door een opzettelijke fout of grove onachtzaamheid van een medewerker. In een dergelijk geval moet deze schade zich nog bevinden in het kader van het typisch voorzienbare. De verantwoordelijkheid voor buiten deze schuld liggende ambtelijke maatregelen, overmacht of toevallige schade is uitgesloten. De abonnee is zich ervan bewust dat de diensten van TOP-Hockey.nl niet in de aangeboden vorm ter beschikking zouden kunnen worden gesteld zonder de bovenstaande borgstellinguitsluitingen en aansprakelijkheidsbeperkingen.

g. Wijzigingen van de diensten

TOP-Hockey.nl kan naar eigen goeddunken bepalen welke gratis diensten in welke omvang ter beschikking worden gesteld. Beperkingen, uitbreidingen en andere wijzigingen in deze diensten van TOP-Hockey.nl zijn altijd toegestaan. Voor zover er diensten worden aangeboden, waarvan de kosten moeten worden betaald, behoudt TOP-Hockey.nl zich het recht voor, deze diensten op welk tijdstip dan ook te mogen aanpassen aan de stand van de techniek en aan de wettelijke situatie van dat ogenblik en naar eigen goeddunken.

h. Wijzigingen van de voorwaarden

TOP-Hockey.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De abonnee staat toe dat TOP-Hockey.nl zijn e-mailadres gebruikt om over wijzigingen van diensten en voorwaarden te kunnen informeren.

i. Bescherming van diensten

De abonnee verplicht zich ertoe de toegang tot de dienst te beschermen tegen onbevoegd gebruik door derden. Inloggegevens (inlognaam en wachtwoord van de abonnee) mogen niet worden doorgegeven. Voor zover de abonnee te weten komt dat zijn inloggegevens toegankelijk zijn geworden voor derden is hij verplicht het wachtwoord te (laten) veranderen.